پاورپوینت کتاب زبان تخصصی1 مدیریت بازرگانی و دولتی تالیف شهربانو ثمر بخش تهرانی

پاورپوینت کتاب زبان تخصصی1 مدیریت بازرگانی و دولتی شهربانو ثمر بخش تهرانی,دانلود کتاب زبان تخصصی1 مدیریت بازرگانی و دولتی شهربانو ثمر بخش تهرانی,کتاب زبان تخصصی1 مدیریت بازرگانی و دولتی شهربانو ثمر بخش تهرانی
پاورپوینت کتاب زبان تخصصی1 مدیریت بازرگانی و دولتی تالیف شهربانو ثمر بخش تهرانی

رفتن به سایت اصلی

دانلود پاورپوینت کتاب زبان تخصصی1 مدیریت بازرگانی و دولتی تالیف شهربانو ثمر بخش تهرانی،در قالب ppt و در 116 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:اهداف آموزشی:هدف
کلی این کتاب آن است که دانشجویان رشته مدیریت بتوانند متون انگلیسی
مربوط به رشته ی مدیریت دولتی و بازرگانی را به سهولت بخوانند و نکات مهم
آن را دریابند.از آن جایی که درک متون علمی مدیریت نیازمند آشنایی به
واژه ها، اصطلاحات و مطالعه ی متون متنوع می باشد. بنابراین کتاب حاضر
از تنوع مطالب علمی موردنیاز برخوردار و نیز متکی بر هدف های رفتاری است
که در کسب مهارت های مورد نیاز مفید می باشد.  تصور کردن                                                                imagine :The manager imagined walking into the office and telling every one what she thought of them.انگیزه / موجب                                                       inducement :They have little inducement to work harder.درك مستقیم                                                                 intuition :Nobody told me where to find this job. it was sheer intuition.كمين                                                                                lurk :He’s usually lurking somewhere near the window.دقیق کردن                                                                   precise :It was found at the precise spot where the manager had left.دقت                                                                       precision :The experts report on production lacks precision.1.2 ReadingScience
is characterized by precision and predictability. A scientific rule is
one that works all the time as a matter of fact, rules in science are so
rigid and final that they are not called rules at all, but laws. Two
units of hydrogen combined with one unit of oxygen will always give us
water or steam, or ice, depending on the temperature. علم به طور
دقیق و قابل پیش بيني تعریف شده است . يك قاعده علمی چیزی است كه در تمام
مواقع به عنوان يك امرحقيقي عمل مي كند . قواعد در عــلم آنـقدرانعــطـاف
نــاپـذيـر و قطعـي هستند كـه آن را نمي توان كاملاٌ يك قاعده بلکه باید
قانون نامید.دو واحد هیدروژن كه با يك واحد اکسیژن تركيب گردد هميشــه به
ما آب ، بــخار و یا يــخ بسته به درجه حرارت خواهد داد.While it is
true that some sciences, particularly the social sciences, do not
achieve such a 100 percent predictability level, it is also true that
any scientific theory must stand up to rigorous, repeated tests to be
considered valid.Administration uses scientific data, laws, and
theories. An obvious example is the use of mathematics and computers to
keep a public agency’s financial record. But administration in itself is
not a science.این تازماني درست است كه بعضی از علوم ، به خصوص علوم
اجتمايي به سطح 100% قابل پیش بيني نمي رسند، همچنین این امر نیز واقعیت
دارد كه نظریه های علمی باید بر اساس آزمایشات شدید و مکرر باشد تا به شکل
معتبر پذیرفته گردد.مدیریت اطلاعات،قوانین و نظریه های  علمی را
استفاده مي كند . يك مثال آشکار استفاده از ریاضیات و کامپیوتر برای
نگهداری صورت مالی شرکت های عمومی مي باشد.اما مدیریت به خودی خود يك علم
نمي باشد.Although administrators use scientific laws, techniques and
data, they do so in ways that allow free rein to individual imagination
and temperament. Usually a variety of successful solutions exist for
dealing with even devise a new solution on the spot. Administrative
problems are rarely identical and it is impossible to evolve scientific
equation that work the same way, for such problems.اگر چه مدیران از
قوانین ، روشها و اطلاعات علمی استفاده مي کنند ولی این استفاده به طریقی
است كه خصوصیات و تخیلات شخصی افراد آزاد باشد . معمولاً انواعــي از راه
حل های موفق وجود دارد برای اینکه در تقابل با يك مشکل راه حل جدیدی تدبیر
شود.مشکلات مدیریتی به ندرت يكسان هستند و دادن معادله علمی كه برای این
مشکلات همیشه موثر باشد غير ممکن است .Administrators often work in
highly imaginative ways, employing a mix of materials, including
intuition. Like painters and composers, administrators often find their
own moods and personalities reflected in their work.But there is a
vital difference that keeps administration from being characterized as
an art: artists create works of aesthetics; administrators attempt to
solve problems. Therefore, the respective end products, and the criteria
for evaluating them, differ.مدیران اغلب با خلاقیت خيلي بالا كار مي
کنند ، و تركيبي از ابزارها كه شامل فراست مي شود را به كار مي گیرند .
مانند نقاشان و آهنگ سازان ، مدیران اغلب خلق و خو و شخصیت خود را در بر
خورد با کارهایشان پیدا مي کنند. اما تفاوت حیاتی وجود دارد كه مدیریت را
از هنر مشخص و جدا مي سازد ، هنر مندان  كارهاي زیبايی خلق مي کنند ،
مدیران تلاش مي کنند تا مشکلات را حل نمایند . بنابر این به نسبت تولید
نهايي و موضوع آنها را متفاوت ارزیابی مي كنيم .Obviously,
categorizing public administration brings with it some fuzziness since
the field shares traits with both science and art. Therefore, we must
choose the category that is most suitable, or at least most comfortable
and workable. that category is craft.Let us assume a city is divided for the purpose of trash collection into two distinct and equal districts.به
طور آشکار مدیریت اجتماعی با ریشه هايي مشترک از ویژگی های علم و هنر دسته
بندی مي شود. بنابر این مابايد مناسب ترین یا حد اقل راحت ترین و عملی
ترین دسته را انتخاب نماييم .كه آن دسته پیشه مي باشد.اجازه بدهید يك شهر را در نظر بگیریم كه برای جمع آوری آشغالها به دو دسته مساوی تقسیم گشته است.  One
team of sanitation workers under an assistant sanitation commissioner
is assigned to each section with the objective of keeping the streets
clean. One of the assistant commissioners may choose to have his or her
people work straight eight-hour shifts five days a week. The other may
choose to bunch the efforts of his or her crew at key time in the week
and work them for longer periods of time on fewer days.يك تیم از
کارگران تامین بهداشت به  يك پیمان كار واگذار شده اند تا درهر قسمتی
خیابان ها را تمیز نگهدارند . يكي از پيمانكاران برای كاركنانش هشت ساعت در
روز و پنج روز در هفته میزان كار تايين مي كند. وديگري ممکن است تلاش
كاركنانش را دسته بندی کرده باشد در ساعات كليدي در هفته و آنها برای يك
دوره زمانی طولانی تري با تعداد روزهايی کمتر كار کنند .One may try to
improve the condition of work by conducting a promotional campaign
designed to persuade the residents of his or her section to switch from
garage cans to plastic bags. The other may deem it more fruitful to ask
the police to crack down on litter under the street litter law. One may
offer his or her workers extra inducements if they do their jobs
successfully, while the other may hold out to his or her crew prospect
of more time off for a job well-done.يكي ممکن است سعی كند بهبود بدهد
وضعیت را با هدایت کردن يك عملیات پیشرفته طراحی شده براي ترغیب كردن
ساکنین منطقه اش تا تغيير بدهند سطل های زباله را با پلاستيك های آشغال .و
دیگری ممکن است تصور كند تقاضا از پلیس برای تاديب اشغال ریزان بر اساس
قانون ریختن اشغال در خیابان موثر تر باشد . يكي ممکن است به كاركنانش
انگیزه بیشتری پیشنهاد كند اگر کارشان را با موفقیت انجام دهند ، در
صورتيكه دیگری ممکن است مرخّصی بیشتر را برای انجام كار ها به طور صحیح به
كاركنانش تخصیص دهد .تصور کردن imagine :The manager imagined walking into the office and telling every one what she thought of them.انگیزه / موجب inducement :They have little inducement to work harder.درك مستقیم intuition :Nobody told me where to find this job. it was sheer intuition.كمين lurk :He’s usually lurking somewhere near the window.دقیق کردن precise :It was found at the precise spot where the manager had left.دقت precision :The experts report on production lacks precision.1.2 ReadingScience
is characterized by precision and predictability. A scientific rule is
one that works all the time as a matter of fact, rules in science are so
rigid and final that they are not called rules at all, but laws. Two
units of hydrogen combined with one unit of oxygen will always give us
water or steam, or ice, depending on the temperature.علم به طور دقیق
و قابل پیش بيني تعریف شده است . يك قاعده علمی چیزی است كه در تمام مواقع
به عنوان يك امرحقيقي عمل مي كند . قواعد در عــلم آنـقدرانعــطـاف
نــاپـذيـر و قطعـي هستند كـه آن را نمي توان كاملاٌ يك قاعده بلکه باید
قانون نامید.دو واحد هیدروژن كه با يك واحد اکسیژن تركيب گردد هميشــه به
ما آب ، بــخار و یا يــخ بسته به درجه حرارت خواهد داد.While it is
true that some sciences, particularly the social sciences, do not
achieve such a 100 percent predictability level, it is also true that
any scientific theory must stand up to rigorous, repeated tests to be
considered valid.Administration uses scientific data, laws, and
theories. An obvious example is the use of mathematics and computers to
keep a public agency’s financial record. But administration in itself is
not a science.این تازماني درست است كه بعضی از علوم ، به خصوص علوم
اجتمايي به سطح 100% قابل پیش بيني نمي رسند، همچنین این امر نیز واقعیت
دارد كه نظریه های علمی باید بر اساس آزمایشات شدید و مکرر باشد تا به شکل
معتبر پذیرفته گردد.مدیریت اطلاعات،قوانین و نظریه های علمی را استفاده
مي كند . يك مثال آشکار استفاده از ریاضیات و کامپیوتر برای نگهداری صورت
مالی شرکت های عمومی مي باشد.اما مدیریت به خودی خود يك علم نمي باشد.Although
administrators use scientific laws, techniques and data, they do so in
ways that allow free rein to individual imagination and temperament.
Usually a variety of successful solutions exist for dealing with even
devise a new solution on the spot. Administrative problems are rarely
identical and it is impossible to evolve scientific equation that work
the same way, for such problems.اگر چه مدیران از قوانین ، روشها و
اطلاعات علمی استفاده مي کنند ولی این استفاده به طریقی است كه خصوصیات و
تخیلات شخصی افراد آزاد باشد . معمولاً انواعــي از راه حل های موفق وجود
دارد برای اینکه در تقابل با يك مشکل راه حل جدیدی تدبیر شود.مشکلات
مدیریتی به ندرت يكسان هستند و دادن معادله علمی كه برای این مشکلات همیشه
موثر باشد غير ممکن است .Administrators often work in highly
imaginative ways, employing a mix of materials, including intuition.
Like painters and composers, administrators often find their own moods
and personalities reflected in their work.But there is a vital
difference that keeps administration from being characterized as an art:
artists create works of aesthetics; administrators attempt to solve
problems. Therefore, the respective end products, and the criteria for
evaluating them, differ.مدیران اغلب با خلاقیت خيلي بالا كار مي کنند ،
و تركيبي از ابزارها كه شامل فراست مي شود را به كار مي گیرند . مانند
نقاشان و آهنگ سازان ، مدیران اغلب خلق و خو و شخصیت خود را در بر خورد با
کارهایشان پیدا مي کنند. اما تفاوت حیاتی وجود دارد كه مدیریت را از هنر
مشخص و جدا مي سازد ، هنر مندان كارهاي زیبايی خلق مي کنند ، مدیران تلاش
مي کنند تا مشکلات را حل نمایند . بنابر این به نسبت تولید نهايي و موضوع
آنها را متفاوت ارزیابی مي كنيم .Obviously, categorizing public
administration brings with it some fuzziness since the field shares
traits with both science and art. Therefore, we must choose the category
that is most suitable, or at least most comfortable and workable. that
category is craft.Let us assume a city is divided for the purpose of trash collection into two distinct and equal districts.به
طور آشکار مدیریت اجتماعی با ریشه هايي مشترک از ویژگی های علم و هنر دسته
بندی مي شود. بنابر این مابايد مناسب ترین یا حد اقل راحت ترین و عملی
ترین دسته را انتخاب نماييم .كه آن دسته پیشه مي باشد.اجازه بدهید يك شهر را در نظر بگیریم كه برای جمع آوری آشغالها به دو دسته مساوی تقسیم گشته است.One
team of sanitation workers under an assistant sanitation commissioner
is assigned to each section with the objective of keeping the streets
clean. One of the assistant commissioners may choose to have his or her
people work straight eight-hour shifts five days a week. The other may
choose to bunch the efforts of his or her crew at key time in the week
and work them for longer periods of time on fewer days.يك تیم از
کارگران تامین بهداشت به يك پیمان كار واگذار شده اند تا درهر قسمتی خیابان
ها را تمیز نگهدارند . يكي از پيمانكاران برای كاركنانش هشت ساعت در روز و
پنج روز در هفته میزان كار تايين مي كند. وديگري ممکن است تلاش كاركنانش
را دسته بندی کرده باشد در ساعات كليدي در هفته و آنها برای يك دوره زمانی
طولانی تري با تعداد روزهايی کمتر كار کنند .One may try to improve
the condition of work by conducting a promotional campaign designed to
persuade the residents of his or her section to switch from garage cans
to plastic bags. The other may deem it more fruitful to ask the police
to crack down on litter under the street litter law. One may offer his
or her workers extra inducements if they do their jobs successfully,
while the other may hold out to his or her crew prospect of more time
off for a job well-done.يكي ممکن است سعی كند بهبود بدهد وضعیت را با
هدایت کردن يك عملیات پیشرفته طراحی شده براي ترغیب كردن ساکنین منطقه اش
تا تغيير بدهند سطل های زباله را با پلاستيك های آشغال .و دیگری ممکن است
تصور كند تقاضا از پلیس برای تاديب اشغال ریزان بر اساس قانون ریختن اشغال
در خیابان موثر تر باشد . يكي ممکن است به كاركنانش انگیزه بیشتری پیشنهاد
كند اگر کارشان را با موفقیت انجام دهند ، در صورتيكه دیگری ممکن است
مرخّصی بیشتر را برای انجام كار ها به طور صحیح به كاركنانش تخصیص دهد …

 

کتاب زبان تخصصی1 مدیریت بازرگانی و دولتی شهربانو ثمر بخش تهرانی دانلود کتاب زبان تخصصی1 مدیریت بازرگانی و دولتی شهربانو ثمر بخش تهرانی پاورپوینت کتاب زبان تخصصی1 مدیریت بازرگانی و دولتی شهربانو ثمر بخش تهرانی کتاب زبان تخصصی1 مدیریت بازرگانی و دولتی

 • پاورپوینت ارائه تجارب قانوني و نهادي كارآفريني در اروپا با تاكيد بر كشور ايتاليا

  ارائه تجارب قانوني و نهادي كارآفريني در اروپا,تحقیق ارائه تجارب قانوني و نهادي كارآفريني در اروپا,دانلود ارائه تجارب قانوني و نهادي كارآفريني در اروپا,مقاله ارائه تجارب قانوني و نهادي كارآفريني در اروپا پاورپوینت ارائه تجارب قانوني و نهادي كارآفريني در…

 • تحقیق طرح ریزی شرکت تولیدی نیروگستران خراسان باتری اتومبیل مدل (L2FJ)

  باتری اتومبیل,شرکت,طرح ریزی,نیروگستران تحقیق طرح ریزی شرکت تولیدی نیروگستران خراسان باتری اتومبیل مدل (L2FJ) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع طرح ریزی شرکت تولیدی نیروگستران خراسان باتری اتومبیل مدل (L2FJ)،در قالب word و در 57 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان زنجان

  دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی زنجان,لایه مدل رقومی ارتفاعی زنجان,نقشه DEM زنجان,نقشه DEM شهرستان زنجان,نقشه رستری DEM زنجان,نقشه رستری ارتفاع شهرستان زنجان,نقشه مدل رقومی ارتفاعی زنجان,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان زنجان دانلود نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان زنجان دانلود…

 • کار تحقیقی كارگران خارجي

  پایان نامه پیرامون كارگران خارجي,پروژه كارگران خارجي,تحقیق در مورد كارگران خارجي,تحقیق كارگران خارجي,حقوق تطبیقی,دانلود تحقیق كارگران خارجي,کار تحقیقی كارگران خارجي,مفهوم كارگر خارجي,مقاله كارگران خارجي کار تحقیقی كارگران خارجي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:كارگران خارجي - مفهوم كارگر…

 • تحقیق جامعه شناسي نفاق در قرآن

  تحقیق,تحقیق در مورد نظريات درباب معجزه,تحقیق رشته معارف در مورد نظريات درباب معجزه,تحقیق فارسی,تحقیق معارف در مورد نظريات درباب معجزه,دانلود تحقیق فارسی,دانلود مقاله,دانلود مقاله رشته معارف,دانلود مقاله فارسی,دانلود مقاله معارف تحقیق جامعه شناسي نفاق در قرآن رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق خصوصيات حسابداري شهـرداري ها

  تحقیق خصوصيات حسابداري شهـرداري ها,خصوصيات حسابداري شهـرداري ها,دانلود خصوصيات حسابداري شهـرداري ها,مقاله خصوصيات حسابداري شهـرداري ها تحقیق خصوصيات حسابداري شهـرداري ها رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع خصوصيات حسابداري شهـرداري ها ،در قالب word و در 76 صفحه، قابل…

 • موتور 4 سيلندر

  آموزش طراحی موتور در سالیدورک,آموزش ظراحی موتور با سالیدورک,طراحی در سالیدورک,طراحی موتور 4 سیلندر در سالیدورک,طراحی موتور 4 سیلندر در کتیا,طراحی موتور با سالیدورک,طراحی موتور در سالیدورک,طراحی موتور در کتیا دانلود موتور 4 سيلندر دانلود فایل دانلود فایل طراحی شده…

 • بسته آموزشی کامل فصل پنجم ریاضی 10 انسانی نمایش داده ها

  جزوه ریاضی,جزوه ریاضی 10 انسانی,جزوه ریاضی دهم,جزوه ریاضی دهم انسانی,دانلود جزوه ریاضی,دانلود جزوه ریاضی دهم,دانلود ریاضی 10,دانلود ریاضی 10 انسانی,دانلود ریاضی ده,دانلود ریاضی دهم,ریاضی 10,ریاضی 10 انسانی,ریاضی ده,ریاضی دهم بسته آموزشی کامل فصل پنجم ریاضی 10 انسانی نمایش داده ها…

 • پاورپوینت حقوق و تکالیف اعضای خانواده

  پاورپوینت حقوق و تکالیف اعضای خانواده,پایان نامه حقوق و تکالیف اعضای خان,تحقیق حقوق و تکالیف اعضای خانواده,تحقیق در مورد حقوق و تکالیف اعضای خانواده,تکالیف اعضای خانواده,حقوق اعضای خانواده,حقوق و تکالیف اعضای خانواده,مقاله حقوق و تکالیف اعضای خانواده دانلود پاورپوینت حقوق…

 • پاورپوینت روان شناسي عشق

  پاورپوینت آماده روان شناسي عشق,پاورپوینت روان شناسي عشق,تحقیق روان شناسي عشق,دان,دانلود پاورپوینت در مورد روان شناسي عشق,دانلود پاورپوینت روان شناسي عشق,دانلود تحقیق روان شناسي عشق,دانلود رایگان پاورپوینت روان شناسي عشق,روان شناسي عشق پاورپوینت روان شناسي عشق رفتن به سایت اصلی…