پاورپوینت کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي

پاورپوینت کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي,جزوه کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي,دانلود کتاب کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي,کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي,کتاب کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي
دانلود پاورپوینت کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي،در قالب ppt و در 272 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: مطالعه علمي رفتار  و فرآيند هاي ذهني موجود زندهتعريف روان شناسيرشته هاي روان شناسيرشته هاي بنيادي روان شناسيروان شناسي يادگيريروان شناسي شخصيترشته هاي كاربردي روان شناسيروان شناسي صنعتي- سازمانيروان شناسي بهره وريهدف هاي روان شناسيسابقه تاريخي روان شناسيمكاتب بزرگ روان شناسيروش تحقيق در روان شناسيفصل دوم: تاريخچه، تعريف و قلمرو روان شناسي كارتعريف روان شناسي كارهدف اصلي روان شناس كارقلمرو روان شناسي كاركوشش اصلي روان شناس كاركوشش اصلي روان شناس كاركوشش اصلي روان شناس كاررابطه روان شناسي كار و روان شناسي صنعتي- سازمانيزمينه كاربرد روان شناسي در محيط كار فصل سوم: تفاوت هاي فردي و شخصیت در کارتفاوت هاي فرديوظيفه روان شناس كار در ارتباط با تفاوت هاي فرديمنشا تفاوت هاي فرديتوزيع ويژگي هاكاربرد منحني بهنجاركاربرد مفاهيم مربوط به تفاوت هاي فرديتفاوت در شخصيتتعريف شخصيترابطه شخصيت و موفقيت در شغلصفات شخصيتي مهمصفات وابسته به برونگراييصفات وابسته به ثبات هيجانيصفات وابسته به صداقت براي تجربه كردن ديدگاه روان شناسان كارساير صفات مهم شخصيتيمرجع كنترلمرجع كنترل درونيمرجع كنترل بيرونيرابطه مرجع كنترل و موفقيت شغليصداقت و درستكاريهيجان خواهيحال و هواي عاطفيوضعيت عاطفي مثبتوضعيت عاطفي منفيفصل چهارم: رابطه افراد با سازمان ها و  شخصيت هاي دشواررابطه ارضاي نياز كاركنان و بقاي سازمانويژگي هاي شخصيت هاي همه چيزدانويژگي هاي شخصيت هاي منفعلويژگي هاي شخصيت هاي مستبدويژگي هاي شخصيت هاي بله گوويژگي هاي شخصيت هاي نه گوويژگي هاي شخصيت هاي شاكيويژگي هاي شخصيت هاي حسودنحوه مواجهه و مقابله با شخصيت هاي دشوارفصل پنجم: ماهيت، ساختار و انواع آزمون هاي استخداميروش انتخاب كاركنانتعريف آزمون روانيطبقه بندي آزمون ها۱- آزمون هاي نوشتاري۲- آزمون هاي ابزاري۳- آزمون هاي انفرادي۴- آزمون هاي گروهي5- آزمون هاي هوش، استعداد و پيشرفت۶- آزمون هاي شخصيت ۷- آزمون هاي ميزان شده ۸- آزمون هاي كلاميويژگي آزمون هاي استاندارد شده۱- اعتبار۲- پايايي۳- هنجارفصل ششم: مفاهيم ومراحل اجرايي امتحانات استخداميمراحل انتخاب كاركنان (۱)مراحل انتخاب كاركنان (۲)مراحل انتخاب كاركنان (۳)مراحل انتخاب كاركنان (۴)فرآيند و رويه هاي انتخاب علمي كاركنانمزاياي رويه هاي انتخاب علمي كاركنانتجزيه شغل انواع مصاحبهشيوه هاي مصاحبه استخداميفصل هفتم: نظريه ها و فنون آموزش كاركنانتعريف مفاهيم يادگيريآموزشنظريه هاي يادگيريمديران و نظريه هاي يادگيريانواع نظريه هاي يادگيرينظريه هاي محرك- پاسخنظريه آزمايش و خطاقانون اثرنظريه هاي محرك- پاسخنظريه مجاورتنظريه هاي محرك- پاسخنظريه شرطي كردن عاملنظريه هاي محرك- پاسخنظريه هاي شرطي شدن كلاسيكانواع نظريه هاي يادگيرينظريه يادگيري شناختي (گشتالت)بينشنقش مديران و كارشناسان در آموزشآموزش و بهبود منابع انسانيبهبود منابع انسانيمدل ماشين انگارانهمدل زنده وار انگارانهاصل برنامه آموزش كاركنانارزيابي برنامه آموزشي كاركنانمراحل ارزيابي برنامه آموزشيفصل هشتم: مفاهيم و مراحل اجرايي دوره هاي آموزشينكات مهم در طراحي دوره هاي آموزشي كاركنانشرح اقدامات اجراي برنامه آموزشيفصل نهم: نظريه هاي انگيزش شغلي و پيشرفتتعريف انگيزشاجزاء انگيزشنيروزاييهدايت كردنمداومتطبقه بندي انگيزه هانظريه هاي انگيزشيسلسله مراتب نيازهاهرم سلسه مراتب نيازهانظريه سه وجهي آلدرفرنيازهاي وجودينيازهاي وابستگينيازهاي رشدنظريه هاي موازنهاصول نظريه هاي موازنهناسازگاري اعتقاداتتنش ناسازگارينظريه هاي موازنه نظريه برابري آدامزتعريف دادهتعريف ستادهنظريه برابري آدامزبرابري داده هانابرابري داده هاتنش ناشي از نابرابري داده هانظريه دوعاملي هرزبرگعوامل انگيزشينظريه دوعاملي هرزبرگعوامل ابقانظريه هاي انگيزشينظريه انتظارمفاهيم نظريه انتظار:۱- نتايج شغلي۲- بردار۳- وسيله۴- انتظار۵- جاذبهجاذبهانگيزه پيشرفتعوامل برانگيزاننده رفتار در كاركنانفصل دهم: جدول زماني كارويژگي جداول كار فشردهمزاياي جداول كار فشردهاصول ساعات كار قابل انعطافپرداخت در اوقات پركارروش تقسيم شغلامتيازهاي كار در منزلكار نوبتينقش تفاوت هاي فردي در جدول زماني كار سنخ زمانيسنخ زمانيفصل يازدهم: طراحي محيط كارتاثير سر و صداتاثير موسيقي بر عملكرد كاركناندرجه حرارت موثرتاثير درجه حرارت بر كارطراحي محل كار روش فضاي بازروش فضاي باز انواع شيوه هاويژگي هاي روش فضاي بازشيوه هاي طراحي ميز كارفصل دوازدهم: نقش زنان در كار و آثار آنجنسيت و مديريتعلل كم رنگ بودن نقش زنان ايران در بهره وري مليعلل عدم واگذاري پست هاي مديريت به زنانعلل كمبود نمونه هايي از مديران موفق زن در سازمان هافصل سيزدهم: پوياشناسي گروه و رهبریگروهويژگي هاي گروهدلايل پيوستن به گروهمراحل شكل گيري و فروپاشي گروه:۱- مرحله شكل گيري2- مرحله توفان زايي۳- مرحله هنجارسازي۴- مرحله عمل كردن ۵- مرحله فروپاشيانديشه گروهيشرايط وقوع انديشه گروهيبه هم پيوستگي گروهيشرايط تشكيل گروه به هم پيوستهتعارض تنشرهبريويژگي هاي رهبريمفاهيم نفوذ رهبري در گروهمدل هاي رهبري در گروهمدل هاي رهبري در گروه مدل صفات شخصيتي رهبرصفات شخصيتي رهبرصفات ويژه رهبرمدل هاي رهبري در گروه مدل هاي رفتاريطبقه بندي رفتارهاي رهبريطبقه بندي رفتار رهبرملاحظهطبقه بندي رفتار رهبرآشنا كردن با ساختار وظيفهرابطه ملاحظه و تعيين ساختار وظيفهمدل هاي اقتضاييمدل هاي اقتضاييمدل اقتضايي فيدلرمدل هاي اقتضاييمدل مسير- هدف (هاوس)انواع رهبريمدل اقتضايي رهبري مدل هنجاري وروم- يتونفصل چهاردهم: آسيب شناسي فعاليت هاي گروهي در كارموانع فعاليت هاي گروهي در ايرانويژگي مراكز آموزشي معتقد به كار گروهيروش هاي آموزش مشاركت گروهيفصل پانزدهم: رفتار مصرف كننده و تبلیغاتمفهوم رفتار مصرف كنندهمفهوم ترغيب زير آستانه ايعوامل تعيين كننده دريافت محرك هانظريه گشتالت و تبليغاتاصول سازماندهي ادراكاصل مشابهتاصل بندشاصل هم بستگي شكل و زمينهتبليغات و روان كاويعوامل مورد توجه در تبليغاتويژگي هاي مصرف كنندگان و تبليغاتساير عوامل موثر در تبليغات

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي کتاب کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي جزوه کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي دانلود کتاب کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي پاورپوینت کتاب روان شناسی کار دكتر محمود ساعتچي

 • پرسش نامه عوامل مؤثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی

  پرسشنامه عوال موثر بر یادگیری,پرسشنامه عوامل موثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی,پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری,پرسشنامه موفقیت یادگیری,پرسشنامه یادگیری,دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری,دانلود پرسشنامه یادگیری دانلود پرسش نامه عوامل مؤثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی دانلود فایل دانلود پرسش نامه با…

 • تحقیق تناقض سياست هاي صادراتي

  آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات,تحقیق سياست هاي صادراتي,تناقض سياست هاي صادراتي,دستورالعمل واردات و صادرات کالا‎,سياست هاي تشويقي صادرات,سياست هاي صادراتي,سياست هاي کنترلي صادرات,قانون مقررات صادرات و واردات ايران تحقیق تناقض سياست هاي صادراتي رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق تجزيه و تحليل ژئوپلتيك چين بر امنيت ايران

  امنیت ملی,تجزيه و تحليل ژئوپلتيك,چین,علوم سیاسی تحقیق تجزيه و تحليل ژئوپلتيك چين بر امنيت ايران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  تجزيه و تحليل ژئوپلتيك چين بر امنيت ايران،در قالب word و در 31 صفحه، قابل ویرایش، شامل:چكيدهمقدمهمتننتيجه و…

 • تحقیق جاذبه هاي كيش

  پایان نامه جاذبه هاي كيش,پروژه جاذبه هاي كيش,پروژه در مورد جاذبه هاي كيش,تحقیق آماده در مو,تحقیق در مورد جاذبه هاي كيش,جاذبه هاي كيش,دانلود تحقیق جاذبه هاي كيش,دانلود رایگان تحقیق جاذبه هاي كيش,مقاله جاذبه هاي كيش,مقاله در مورد جاذبه هاي كيش…

 • تحقیق بررسي طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري و گزارشگري مالي وابسته به بخش‌ ها

  انگلستان,بخش‌ها,براي,بررسي,پيشنهادي,تحقیق,حسابداري,دولت,طرح,گزارشگري,مالي,وابسته تحقیق بررسي طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري و گزارشگري مالي وابسته به بخش‌ ها رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسي طرح پيشنهادي دولت انگلستان براي حسابداري و گزارشگري مالي وابسته به بخش‌ها،در قالب word و در…

 • تحقیق تأثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت كیفری در حقوق آمریكا

  تحقیق حقوق آمریکا,حقوق آمریکا,حقوق پناهندگان در آمریکا,حقوق جزای آمریکا,حقوق سربازان آمریکایی,حقوق کارگر در آمریکا,حقوق کارمندان آمریکا,حقوق معلمان آمریکا,کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر,مسئولیت كیفری در حقوق آمریكا,مقاله حقوق آمریکا دانلود تحقیق تأثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت كیفری در حقوق آمریكا دانلود…

 • تحقیق هجوم‌ غرب به‌ احكام‌ شرع‌ اسلام‌

  پروژه هجوم‌ غرب به‌ احكام‌ شرع‌ اسلام‌,تحقیق در مورد هجوم‌ غرب به‌ احكام‌ شرع‌ اسلام‌,دانلود تحقیق هجوم‌ غرب به‌ احكام‌ شرع‌ اسلام‌,دانلود رایگان تحقیق هجوم‌ غرب به‌ احكام‌ شرع‌ اسلام‌,مقاله هجوم‌ غرب به‌ احكام‌,هجوم‌ غرب به‌ احكام‌ شرع‌ اسلام‌ تحقیق…

 • تحقیق مدیریت بحران

  پاورپوینت مدیریت بحران,پروژه آماده در مورد مدیریت بحر,پروژهمدیریت بحران,تحقیق آماده در مورد مدیریت بحران,تحقیق مدیریت بحران,دانلود تحقیق در مورد مدیریت بحران,دانلود تحقیق مدیریت بحران,مدیریت بحران,مقاله در موردمدیریت بحران,مقاله مدیریت بحران تحقیق مدیریت بحران رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • پاورپوینت فصل دهم کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک

  پاورپوینت کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک,دانلود کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک,کتاب برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی,کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک,کتاب مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب سیستم های اطلاعاتی استراتژیک دانلود فایل دانلود پاورپوینت فصل…

 • پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندل فرنچ و سیسیل اچ. بل

  پاورپوینت کتاب مدریت تحول,پاورپوینت کتاب وندل فرنچ,کتاب مدیریت تحول,کتاب مدیریت تحول در سازمان فرنچ,کتاب مدیریت تحول در سازمان وندل فرنچ و سیسیل اچ,کتاب مدیریت تحول وندل فرنچ و سیسیل اچ بل,مدیریت تحول دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت تحول در…