پاورپوینت کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری

پاورپوینت کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری,جزوه کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری,دانلود کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری,کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری,کتاب توسعه اقتصادی دکتر محمدی لشکری,کتاب توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی دکتر محمد لشکری
دانلود پاورپوینت کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری،در قالب ppt و در 442 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: رشد و توسعه اقتصادیمقدمهتعريف رشد اقتصاديتعريف توسعه اقتصادي معيارهاي اندازه گيري توسعه اقتصادي1. توليد ناخالص ملي2. توليد سرانه واقعيويژگي هاي توسعه اقتصادي1- تدريجي بودن2- خودگرداني و استمرار3- خود اتكايي4- خود كفاييرشد مدرن اقتصادي كوزنتس تعريف رشد مدرن اقتصادينوآوري هاي تاريخي و دوران نوينويژگي هاي رشد مدرن اقتصادي سئوالات فصل اولفصل دوم: ويژگي هاي كشورهاي در حال توسعهمقدمهويژگي هاي مشترك كشورهاي در حال توسعه1. پايين بودن سطح در آمد سرانه2.كمبود سرمايه و نرخ ناچيز تمركز سرمايه3. وجود پديده دوگانگي انواع دو گانگي 4. وابستگي اقتصادي5. نرخ بالاي رشد جمعيتبار تكفل6. نرخ بالاي بيكاري7. وابستگي به واردات از كشورهاي صنعتيويژگي هاي غير مشترك كشورهاي در حال توسعه1. اندازه كشور از لحاظ جغرافيايي، جمعيتي و درآمدي2. سوابق تاريخي، وابستگي خارجي، سلطه و استعمار3. منابع انساني و مادي4. تركيب فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي و بخش دولتي5. ساختار اقتصادي6. ساختار  سياسيسئوالات فصل دومفصل سوم: جريان تاريخي فرآيند توسعهمقدمهديدگاه اول   1- مرحله تجمع اوليه سرمايه2- مرحله صدور كالا3- مرحله صدور سرمايه مهم ترين عوامل مؤثر بر صدور سرمايه ديدگاه دومانقلاب صنعتي دو ويژگي مهم دارد1- انقلاب كشاورزي2- پيشرفت هاي علمي، فرهنگي و اجتماعيفصل چهارم: تئوري هاي رشد و توسعه اقتصاديمقدمهنظريه رشد اقتصادي آدام اسميت2. قوانين طبيعي 3. تقسيم كار3. 1 رابطه تقسيم كار و مبادله3. 2 انباشت سرمايهتجارت داخليتجارت بين الملليافزايش جمعيت يا افزايش نيروي كارمدل رشد اقتصادي آدام اسميتفرضيات مدلمتغيرهاي مدلوضعيت اولتفسير رابطه نرخ رشد اقتصاديوضعيت دومتفسير رابطه نرخ رشد اقتصاديانتقادات وارد شده به نظريه آدام اسميتنظريه رشد اقتصادي ديويد ريكاردومقدمهمدل رشد اقتصادي ديويد ريكاردوفرضيات مدلمدل رشد اقتصادي ريكاردومتغيرهاي مدل قانون مفرغ دستمزدهاقانون رانتمدل توزيع درآمد انباشت سرمايهافزايش دستمزدهاسود در ساير صنايعانتقادات وارد بر نظريه ريكاردوتئوري مالتوسمقدمه توسعه اقتصادي از نظر مالتوسعوامل مؤثر بر ازدياد ثروت و توسعه اقتصاديتوسعه اقتصادي و راه حلهاي افزايش تقاضاي مؤثر و افزايش ارزش توليداتنظريه مالتوس در خصوص جمعيتنظريه دام تعادل در سطح پايين رشد متعادلانتقادات وارد بر نظريه مالتوستئوري جلن استوارت ميلمقدمه1- زمين داران2- سرمايه داران3- كارگرانوضعيت سكوننقش دولت از ديدگاه ميلنظريه توسعه اقتصادي كارل ماركسمقدمهنگرش فلسفي ماركس1. اصل اول ديالكتيك : حركت2. اصل دوم ديالكتيك : تضاد3. اصل سوم ديالكتيك: تأثير متقابل4. اصل چهارم ديالكتيك:جهششيوه توليد در نظريه ماركسنظريه توسعه اقتصادي ماركس 1. مرحله اول: كمون اوليه2. مرحله دوم: برده داري3. مرحله سوم: فئوداليسم4 . مرحله چهارم: سرمايه داري (كاپيتاليسم) 5 . مرحله پنجم: سوسياليسمجامعه ايده آل ماركس جامعه كمونيسممدل توسعه اقتصادي كارل ماركسفرضيات مدلمتغيرهاي مدلانتقادات وارد شده به نظريه ماركستئوري شومپيترمقدمهانسان هاي خلاق و نوآورشومپيتر نوآوري را به 5 طبقه تقسيم مي كندروند نوآوري و تقليدشومپيتر سه نوع دور اقتصادي را ذكر مي كنددوران هاي اقتصاديشكست نظام سرمايه داريانتقادات وارد بر تئوري شومپيترنظريه توسعه اقتصادي والت ويتمين روستومقدمهنظريه مراحل توسعه روستو1. جامعه سنتي 2. شرايط ماقبل خيزشرايط لازم براي خيزش اقتصادي در كشورهاي اروپاي غربي از چهار طريق فراهم شد3. مرحله  خيزش اقتصاديدر مرحله خيزش اقتصادي سه اقدام اساسي  لازم است:مرحله خيز در كشورهاي مختلف  4. مرحله بلوغ اقتصاديتاريخ رسيدن به مرحله بلوغ اقتصادي در كشورهاي مختلفزماني جامعه وارد مرحله بلوغ اقتصادي مي شود كه سه تغيير مهم در آن رخ دهد5. مرحله مصرف انبوهانتقادات وارد بر نظريه روستوتئوري لوئيسمقدمهعرضه نامحدود نيروي كارانتقادات وارد بر نظريه لوئيستئوري گونار ميردالمقدمهبه نظر ميردال درفرايند توسعه دو  نوع اثر به وجود مي آيد:نابرابري هاي منطقه اي و بين المللينقش دولت در نظريه ميردالفصل پنجم: مدل هاي رشد مقدمهرشد هارود- دومارمقدمهعامل كليدي رشد اقتصاديمدل رشد اقتصادي هارود- دومار فرضيات متغيرهاي مدلمدلتفسير رابطه نرخ رشد اقتصاديانتقادات وارد بر نظريه هارود- دومارمدل رشد سولومقدمهفروض اساسي مدل مدلتفسيرمقايسه مدل سولو و مدل هارود -دومارمدل رشد سولو با پيشرفت تكنولوژيمقدمهتفسيرفصل ششم: روش هاي دستيابي به توسعه اقتصادينظريه رشد متعادل اقتصاديمقدمه تعريف رشد متعادل اقتصادينقطه عطف نظريه رشد متعادل اقتصادي انتقادات وارد بر نظريه رشد متعادل اقتصادي نظريه رشد متعادل اقتصادي روزن اشتاين رودنمقدمهنظريه رشد متعادل اقتصادي روزن اشتاين  رودنفرضيات مدلتعريف فشار بزرگاقدامات لازم براي براي توسعه  اقتصاديرودن مخالف صنعتي شدن با الگوي روسيه است.تقسيم ناپذيري هاي اقتصاد نظريه توسعه اقتصاديراگنار نوركسمقدمهنظريه توسعه اقتصادي راگنار نوركسفرضيات مدلدور باطل در طرف تقاضادور باطل در طرف عرضهكاربرد نظريهانتقادات وارد بر نظريه نوركس نظريه رشد اقتصادي ريچارد . آر نلسون فرضيات مدل رابطه درآمدي رابطه سرمايه گذاري رابطه جمعيتيخودگرداني و استمراردام تعادل در سطح پايينشرايط اجتماعي و تكنولوژيكي دام تعادل در سطح پايين راه هاي خروج از دام تعادل در سطح پايينانتقادات وارد بر نظريه نلسون نظريه رشد نامتعادل اقتصادي  آلبرت هيرشمنمقدمهفرضياتمدل پيوند ها يا ارتباط بخشهاي پيشتاز نامتعادل ساختن اقتصاد از طريق سرمايه گذاري در طرح هاي بالاسري اجتماعي نامتعادل كردن اقتصاد از طريق اجراي طرح هاي مستقيماً مولدتجارت خارجيانتخاب بخش صنعت به عنوان يك بخش پيشتازانتقادات وارد بر نظريه رشد نامتعادل استراتژي هاي عملياستراتژي پولياستراتژي اقتصاد بازاستراتژي صنعتي شدناستراتژي جايگزيني واردات استراتژي انقلاب سبزاستراتژي هاي سوسياليستي توسعهفصل هفتم: نقش دولت در توسعه  اقتصاديمقدمهاهم وظايف دولت در راستاي دست يابي به توسعه اقتصاديگسترش خدمات اجتماعي و زيرساخت ها سياست پولي، مالي و سياست كسر بودجهبازرگاني بين المللي و سياستهاي حمايتيفصل هشتم: توزيع درآمد و توسعه اقتصاديمقدمهعوامل مؤثر برتوزيع نابرابر درآمدعوامل طبيعي مؤثر برتويع نابرابر درآمدعوامل سياسي مؤثر برتوزيع نابرابر درآمدنقش دولت در توزيع عادلانه درآمد توزيع درآمد شخصي توزيع درآمد مبتني برعوامل توليد توزيع فرضي درآمد ملي بين عوامل توليدمنحني لورنزضريب جيني مقايسه ضريب جيني و منحني لورنز مقايسه دو منحني لورنز با ضرايب جيني يكسان و توزيع متفاوت درآمدفصل نهم: نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصاديمقدمهتعريف انباشت سرمايه انسانيمشخصه هاي سرمايه گذاري آموزشيانواع آموزش و پرورش آموزش و پرورش رسميآموزش غير رسميهزينه هاي آموزش و پرورش منافع آموزش و پرورشفرار مغزهابيكاري تحصيل كرده هافصل دهم: تكنولوژي و توسعه اقتصاديمقدمهتكنولوژي به دو صورت تعريف مي شودانواع تكنولوژيتكنولوژي كاربرتكنولوژي سرمايه برتكنولوژي خنثيآثار تحولات تكنولوژيفرايند توسعه تكنولوژي برنامه ريزي اقتصاديمقدمهتعريف برنامه ريزيشرايط لازم براي كسب موفقيت برنامه ريزي اقتصاديانواع برنامه ريزيمراحل برنامه ريزي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعهروند برنامه ريزي در كشورهاي سرمايه داري و كشورهاي كمونيستيانواع برنامه ريزي به اعتبار جامعيتانواع برنامه ريزي به اعتبار الزام در اجرابرنامه ريزي از نظر مدت اجرابرنامه ريزي به اعتبار حوزه شمول جغرافيايي برنامه برنامه ريزي به اعتبار نحوه تهيه برنامه برنامه ريزي سطح برنامهمراحل برنامه ريزي اقتصادي

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری کتاب توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی دکتر محمد لشکری دانلود کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری کتاب توسعه اقتصادی دکتر محمدی لشکری پاورپوینت کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری جزوه کتاب توسعه اقتصادی دکتر لشکری

 • پاورپوینت یک نظریه صوری شده اخلاقی

  آگاهی از واقعیات,به کارگیری قدرت تخیل,رفع اشکالات بیان ظاهری قاعده طلایی,عقلانیت کل گرا و فراگیر,گام سوم استدلال GR,معکوس کردن نقش در ذهن,نظریه صوری شده اخلاقی,نقطه عزیمت برهان GR پاورپوینت یک نظریه صوری شده اخلاقی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت…

 • پرسشنامه خودشکوفایی

  پرسش نامه خودشکوفایی,پرسشنامه آماده خودشکوفایی,پرسشنامه استاندارد خودشکوفایی,پرسشنامه خودشکوفایی,پرسشنامه خودشکوفایی اهواز,دانلود پرسش نامه خودشکوفایی,دانلود پرسشنامه استاندارد خودشکوفایی,دانلود پرسشنامه خودشکوفایی دانلود پرسشنامه خودشکوفایی دانلود فایل دانلود پرسشنامه خودشکوفایی،در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش.ویژگی های پرسشنامه (به طور خلاصه):تعداد گویه…

 • پاورپوینت کتاب فیزیولوژی ورزشی 2 اسکات کی. پاورز و ادوارد تی. هاولی

  پاورپوینت فیزیولوژی ورزشی 2,جزوه فیزیولوژی ورزشی 2,دانلود پاورپوین تفیزیولوژی ورزشی 2,دانلود جزوه فیزیولوژی ورزشی 2,دانلود کتاب فیزیولوژی ورزشی 2,فیزیولوژی ورزشی 2,کتاب فیزیولوژی ورزشی 2,کتاب فیزیولوژی ورزشی 2 دانلود پاورپوینت کتاب فیزیولوژی ورزشی 2 اسکات کی. پاورز و ادوارد تی. هاولی…

 • تحقیق فرضیه بازار کار و تأثیر آن در حسابداری

  آزمون های کارایی بازار سرمایه,اشکال کارایی اطلاعاتی,بازار کارا,تاثیر بازار کار حسابداری,تحقیق بازار کارا,فرضیه بازار کارا,کارایی اطلاعاتی بازار,کارایی بازار,کارایی تخصیصی بازار,کارایی عملیاتی بازار,مقاله بازار کار,نظریه بازار کارایی سرمایه دانلود تحقیق فرضیه بازار کار و تأثیر آن در حسابداری دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق تاثير استان خوزستان بر اقتصاد كشور ايران

  تاثير استان خوزستان بر اقتصاد كشور ايران,تحقیق تاثير استان خوزستان بر اقتصاد كشور ايران,دانلود تاثير استان خوزستان بر اقتصاد كشور ايران,مقاله تاثير استان خوزستان بر اقتصاد كشور ايران تحقیق تاثير استان خوزستان بر اقتصاد كشور ايران رفتن به سایت اصلی…

 • طرح توجيهی فرآوري‌ و بسته‌بندي سبزيجات تازه و خرد شده

  دانلود پروژه های کسب و کار,دانلود طرح توجیهی,دانلود طرح توجیهی تولید سبزی خشک,دانلود طرح کارآفرینی بسته بندی سبزی,طرح توجیهی فرآوری سبزی,طرح توجیهی وبسته‌بندي سبزيجات تازه و خردشده پروژه کارآفرینی بسته بندی سبزی دانلود طرح توجيهی فرآوري‌ و بسته‌بندي سبزيجات تازه…

 • پاورپوینت بیمه های مسئولیت

  اقسام مسئولیت مدنی,انواع مسئولیت مدنی,بیمه های مسئولیت,بیمه های مسئولیت عمومی,بیمه های مسئولیت قراردادی,بیمه های مسئولیت مدنی,تحقیق بیمه های مسئولیت,تعریف مسئولیت مدنی,مسئولیت مدنی دولت و کارمندان دولت,مسئولیت مدنی کارفرمایان دانلود پاورپوینت بیمه های مسئولیت دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع بیمه…

 • پلان معماري ساختمان مسكوني 700 متري

  پلان اتوکد ساختمان مسکونی,پلان اتوکد معماری ساختمان,پلان معماری ساختمان,پلان معماری ساختمان مسکونی,دانلود پلان,دانلود پلان ساختمان,نقشه آماده ساختمان,نقشه آماده معماری,نقشه اتوکد ساختمان مسکونی,نقشه ساختمان مسکونی دانلود پلان معماري ساختمان مسكوني 700 متري دانلود فایل دانلود پلان معماري ساختمان مسكوني 700 متري،در قالب dwg…

 • تحقیق كاركردهاي مناسب شهري، تركيب و ادغام آن ها با فضاهاي اصلي موردنياز كودكان از نظر روان شناسي

  پایان نامه پیرامون كاركردهاي مناسب شهري,پروژه كاركردهاي مناسب شهري,تحقیق در مورد كاركردهاي مناسب شهري,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی كاركردهاي مناسب شهري,تحقیق كاركردهاي مناسب شهري,دانلود تحقیق كاركردهاي مناسب شهري,مقاله كاركردهاي مناسب شهري تحقیق كاركردهاي مناسب شهري، تركيب و ادغام آن ها با فضاهاي…

 • پاورپوینت چرخه پردازش معاملات و فعالیت ها در AIS

  تحقیق چرخه پردازش فعالیت ها در AIS,تحقیق چرخه پردازش معاملات در AIS,چرخه پردازش فعالیت ها در AIS,چرخه پردازش معاملات در AIS,چرخه پردازش معاملات و فعالیت ها در AIS,چرخه پردازش معاملات و فعالیت ها در سیستمهای اطلاعات حسابداری پاورپوینت چرخه پردازش…