پاورپوینت مديريت تحول و اجراى برنامه‌ هاى استراتژيك

اجراى برنامه‌ هاى استراتژيك,برنامه‌ هاى استراتژيك,پاورپوینت اجراى برنامه‌ هاى استراتژيك,پاورپوینت مديريت تحول,تحقیق مديريت تحولتحقیق اجراى برنامه‌ هاى استراتژيك,مديريت تحول,مقاله اجراى برنامه‌ هاى استراتژيك,مقاله مديريت تحول
دانلود پاورپوینت مديريت تحول و اجراى برنامه‌ هاى استراتژيك

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت تحول و اجراى برنامه‌ هاى استراتژيك،در قالب ppt و در 387 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:رعایت توازن در تغییر ابعاد کلیدی سازمانبهبود سازمانىمراحل بهبود سازمانىتعریف مشاوره مدیریتمراحل مشاورهسبک هاى مشاورهتغییر پیش کنش و واکنشىنظریه هاى تغییر: الگوى تغییر لویننیروهاى بازدارنده و جلوبرنده تغییرنظریه هاى تغییر: الگوى برنامه ریزىنظریه هاى تغییر: الگوى پژوهش عملىتاثیر تغییر سازمانى بر افراد از دیدگاه سدلردلایل مقاومت در برابر تغییرروش هایى براى از میان برداشتن موانع تغییردخالت هاى توسعه سازماناستراتژى هاى مداخلهرویکردهاى بهبود سازمانىسطوح مداخلهمدیریت تغییر استراتژیکالگویی برای مدیریت تغییر استراتژیکروش های القای جهان بینی تازه در سازمانتغییرات تدریجی و بنیادیانواع استراتژی های تغییرتعیین درجه تغییر مورد نیازنظریه آشوببازتاب جلوه های نظریه آشوب در مدیریتاثر پروانه ای سازگاری پویاخودماناییجاذبه های غریب مدیریت مشارکتى مفهوم مشارکتبهبود نظام تصمیم گیرى: تامین مشارکتدرجات مشارکتتبیین فلسفه مشارکتنگرش‌هاى عمده در خصوص مشارکتساختار نظام پیشنهادهافرایند ایده زایى براى تغییرمتغیرهاى وضعى اثرگذارمدیریت تعارض علل شکل گیری تعارضزیان‌های تعارضاستراتژی‌های مدیریت تعارضیادگیرى سازمانى سازمان یادگیرندهسیر تکامل سازمان‌هاى یادگیرندهویژگی‌ های سازمان‌های یادگیرندهانواع یادگیرى سازمانىمدیریت دانش سرمایه فکرىانواع سرمایه فکرىمفهوم داده، اطلاعات و دانشرابطه داده‌، اطلاعات، دانش، و رویدادهامخازن دانش تعریف دانشویژگى‌هاى دانش در مقایسه با اطلاعاتویژگى‌هاى دانشفرآیند تبدیل اطلاعات به دانشسیر تطور انباشت دانش بشرىعلل نیاز به منبع دانشگونه شناسى دانشتعامل بین دانش ضمنى و صریحگونه‌ هاى سازمانى و جهت گیرى آن ها نسبت به دانشدانش فردى و دانش سازمانىنقش سازمان‌ ها در خلق دانشعلل عمده رشد مدیریت دانشنیاز به مدیریت دانشپیامدهاى مدیریت دانشنیروهاى جلوبرنده مدیریت دانشاصول مدیریت دانشراهکارهای مدیریت دانشسیستم‌ هاى مدیریت دانشتکنولوژى‌ هاى مدیریت دانشفرآیند مدیریت دانشزیرساخت‌هاى مدیریت دانشابعاد اثرات سازمانى مدیریت دانش  چگونگى تاثیر مدیریت دانش برافراد چگونگى تاثیر مدیریت دانش بر فرآیندهاى سازمانى چگونگى تاثیر مدیریت دانش بر تولیدات نگرش اقتضایى به مدیریت دانشمدیریت دانش (KM) به مثابه یک پارادایمپارادایم هاى قدیم و جدید مدیریت (Clegg et al., 1996)عوامل موثر در موفقیت مدیریت دانشممیزى مدیریت دانش در سازمانارزیابى کمى و کیفى مدیریت دانشمقیاس‌ هایى براى ارزیابى مدیریت دانشمقیاس‌ هاى ارزیابى اثرات KM بر افرادمقیاس‌ هاى ارزیابى اثرات KM بر فرایندهاى سازمانىرویکردهاى ارزیابى KMراهنماى راه اندازى مدیریت دانشمدل مارپیچى خلق دانش- نوآورى- یادگیرىاستراتژى‌هاى مدیریت دانشحاکمیت خوبمدل های تعالی حاکمیت حاکمیت ضعیف (Poor Governance)نهادهای حاکمیت خوبویژگى هاى حاکمیت خوبمشارکت جویى (Participation)مشارکت الکترونیکی (E-Participation)پاسخگویى (Accountability)اثربخشى و کارایى(Effectiveness and efficiency)برابرى و شمولیت (Equity and inclusiveness)اجماع گرایى (Consensus oriented)قانون گرایى (Rule of law)رابطه سرمایه اجتماعى و حاکمیت خوبعناصر هشت گانه معمارى حاکمیت خوبمدیریت فرهنگ سازمانىلایه‌ هاى فرهنگى از دیدگاه شاینالگوى هافستدگونه شناسی فرهنگ  تغییر فرهنگ سازمانىعوامل کلیدى موثر در تغییر فرهنگ سازمانىمعمارى سازمانى فرآیند معماری سازمانی     دولت الکترونیکىسازماندهى مجددساختار بخشیساختار ماتریسیساختار تیمیساختار شبکه‌ اىسازمان شبدرىبرون سپارى برون سپارى استراتژیکالگوگیرىمدیریت دولتى نوینمقایسه الگوی اداره امور عمومی با الگوی کهنمفهوم مدیریتمفهوم مدیریت دولتى نوینسیر تطور مدیریت دولتىویژگی های مدیریت دولتی نویناصول/ عناصر عمده مدیریت دولتى نوینفرآیند اجرایى NPMکاربرد مدیریت استراتژیک در قالب NPMخط مشی گذاری در الگوی NPMسازماندهى مجدد بخش دولتى در قالب NPMمدیریت منابع انسانی در الگوی NPMمدل کارایى (Efficiency Drive)مدل کوچک سازى (Downsizing)مدل برترى جویى (In Seach of Excellance)مدل کیفیت گرایى (Public Service Orientation)مدل بومى مدیریت دولتى نوین در ایرانمدل بومى مدیریت مطلوب بخش دولتى در ایرانکارکردهای ارتباطی مدیریت دولتی نوین کارکردهای ارتباطی NPM مخالفان مدیریت دولتى نویننظریه مدیریت ارزش های متعالی (پیشنهادی)مدیریت استرس Stress Managementاخلاق Ethicsنظریه هاى اخلاقىنظریه شناخت گرایىنظریه پیامدگرایى نظریه سودجویى (Utilitarianism)نظریه وظیفه گرایىنظریه نسبى گرایىنظریه خودگرایى اخلاقىنظریه فرمان الهىتصمیم اخلاقىاخلاق و قدرت اخلاق و قانونرابطه اخلاق و قانونعوامل موثر بر رفتار اخلاقىاخلاق و جهانى شدنجهانى سازى اخلاقمنشور اخلاقى جهانشمولمدیریت به مثابه مزیت رقابتیمزیت رقابتی پایدارمدیریت کیفیت استراتژیکنقش بنیادین SQM در کسب مزیت رقابتی پایدارمزیت رقابتی پایدار برمبنای SQMچارچوب اجرای مدیریت کیفیت استراتژیکشرایط تحقق مزیت رقابتی بر مبنای مدیریت کیفیتمدیریت محدودیت‌هامدیریت تفاوت‌هامدیریت تفاوت ها از دیدگاه اسلامبهبود عملکرد Performance Developmentابعاد عملکردانواع ارتباط بین گلوگاه و غیر گلوگاهابعاد سه گانه مدیریت گلوگاه هامدیریت گلوگاه هاکارت امتیاز متوازن Balance Score CardBSC به عنوان یک سیستماصول سازمان های استراتژی مداردیدگاه های BSCخلاقیت Creativityارتباط خلاقیت و نظام پیشنهادهاعوامل سازمانى موثر بر خلاقیتنگرش هاى خلاقیتفرآیند خلاقیتابزارهاى خلاقیتویژگى هاى افراد خلاقرابطه هوش و خلاقیت

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
مديريت تحول اجراى برنامه‌ هاى استراتژيك تحقیق مديريت تحولتحقیق اجراى برنامه‌ هاى استراتژيك مقاله مديريت تحول مقاله اجراى برنامه‌ هاى استراتژيك پاورپوینت مديريت تحول پاورپوینت اجراى برنامه‌ هاى استراتژيك برنامه‌ هاى استراتژيك

 • تحقیق بررسی يك مدل تصادفي مربوط به تصميمات استراتژيك

  پاورپوینت تصميمات استراتژيك,تحقیق آماده در مورد تصميمات استراتژيك,تحقیق تصميمات استراتژيك,تحقیق در موردتصميمات استراتژيك,تصميمات استراتژيك,دانلود تحقیق تصميمات استراتژيك,دانلود تحقیق در مورد تصميمات استراتژيك,دانلود مقاله تصميمات استراتژيك تحقیق بررسی يك مدل تصادفي مربوط به تصميمات استراتژيك رفتن به سایت اصلی بخشی از…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان مهاباد

  استان,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان مهاباد,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان میناب,شیپ فایل سازندهای شهرستان مهاباد,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان مهاباد,نقشه زمین شناسی شهرستان مهاباد,نقشه لیتولوژی شهرستان مهاباد,نقشه ی سازند های شهرستان مهاباد دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان مهاباد دانلود…

 • پاورپوینت تاریخ و سیر هنر چین

  پاورپوینت تاریخ و سیر هنر چین,پاورپوینت در مورد تاریخ و سیر هنر چین,پایان نامه تاریخ و سیر هنر چین,تاریخ هنر چین,تاریخ و سیر هنر چین,تحقیق تاریخ و سیر هنر چین,دانلود پاورپوینت تاریخ و سیر هنر چین,مقاله تاریخ و سیر هنر…

 • گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح گيره و رخت آويز پلاستيكي

  امكان سنجي طرح گيره و رخت آويز پلاستيكي,دانلود امكان سنجي طرح گيره و رخت آويز پلاستيكي,رخت آویز پلاستیکی,طرح رخت آویز پلاستیکی,طرح گیره پلاستیکی,گیره پلاستیکی دانلود گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح گيره و رخت آويز پلاستيكي دانلود فایل دانلود گزارش امکان…

 • تحقیق آموزش رولينگ

  بررسی رولينگ,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون رولينگ,پروژه رولينگ,تحقیق تربیت بدنی رولينگ,تحقیق در مورد رولينگ,تحقیق رولينگ,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد رولينگ,دانلود تحقیق رولينگ,مقاله رولينگ تحقیق آموزش رولينگ رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:آموزش مهارت غلت يا رولينگآموزش هر…

 • تحقیق شبكه نسل آينده (Next Generation Network)

  (شبكه نسل آينده),Generation,Network,Next,پروژه تحقیق شبكه نسل آينده (Next Generation Network) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع شبكه نسل آينده (Next Generation Network)،در قالب word و در 194 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهانواع روشهای Modulationاصول PCMتئوری نمونه برداریتبدیل آنالوگ به دیجیتالتبدیل…

 • تحقيق اشتغال و بيكاري

  اشتغال و بيكاري,بيكاري در ايران,تحقيق اشتغال و بيكاري,تحقيق علوم اجتماعي,دانلود تحقيق,كار تحقيقي علوم اجتماعي دانلود تحقيق اشتغال و بيكاري دانلود فایل مقدمهاشتغال نیروی انسانی مهمترین و اصلی ترین هدف برنامه ریزی در هر کشور است .چون داشتن کار یک حق…

 • مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی

  دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون استخدامی,دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی,نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی,نمونه سوالات آماده آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی دانلود مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی دانلود فایل دانلود مجموعه نمونه…

 • تحقیق امام علی (ع)

  امام علی (ع),پژوهش امام علی,تحقیق امام علی,تحقیق امام علی (ع),خلافت امام علی,زندگی امام علی (ع),سرگذشت امام علی,شهادت امام علی,عدالت امام علی,عدالت علی (ع),علی (ع) دانلود تحقیق امام علی (ع) دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع امام علی (ع)، در قالب…

 • جزوه آموزشی روش های مختلف بهسازی خاک

  انواع خاکهای مسئله دار,بهسازی خاک با آهک,بهسازی خاک به روش تراکم دینامیکی,بهسازی خاک به روش تزریق,تعریف بهسازی خاک,روش بهسازی خاک,روش های مختلف بهسازی,فلسفه بهسازی خاک,کاربرد روش هاي بهسازي,مکانیزم های بهسازی خاک دانلود جزوه آموزشی روش های مختلف بهسازی خاک دانلود…