تحقیق خشونت سیاسی

پایان نامه خشونت سیاسی,پروژه خشونت سیاسی,پروژه در مورد خشونت سیاسی,تحقیق آماده در مورد خشونت سیاسی,تحقیق در مورد خشونت سیاسی,خشونت سیاسی,دانلود تحقیق خشونت سیاسی,دانلود رایگان تحقیق خشونت سیاسی,مقاله خشونت سیاسی,مقاله در مورد خشونت سیاسی
تحقیق خشونت سیاسی

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:خشونت سياسي در
مفهوم اجتماعي نيز ما كاملا به مثال هاي فوق نزديك هستيم. در اينجا خشونت
را مي توان به وارد آوردن نوعي فشار و زور فيزيكي از سوي يك نهاد، يك فرد
يا يك گروه بر نهاد، فرد يا گروهي ديگر دانست كه با هدف وادار كردن آن نهاد
يا افراد به انجام كاري بر خلاف ميل و اراده شان انجام بگيرد. از اين رو
خشونت همواره در برابر ميل، اراده و آزادي قرار دارد و به نوعي حدود آنها
را تعيين مي كند. منتها با توجه به اين نكته كه آزادي يك فرد مي تواند
دقيقا در نقطه معكوس آزادي فرد ديگري قرار اشته باشد. فرد “الف” ممكن است
با عمل خشونت آميز خود حق فرد “ب” را از ميان ببرد يا محدود كند، اما فرد
“ب” نيز ممكن است بتواند با واكنش خشونت آميز خود حق خود را بار ديگر به
دست بياورد و در نتيجه ميل‏ اراده و آزادي فرد “الف” را محدود كند. خشونت
سياسي را با حركت از همين نكات مي توان گونه اي از خشونت تعريف كرد كه
موضوع آن بر سر قدرت سياسي  باشد‏ چه بر سر دستيابي به قدرت، چه بر سر
اعتراض و نابود كردن يك قدرت و چه بر سر حفظ و تداوم بخشيدن به يك قدرت
موجود.  در اين معناي عام، خشونت سياسي را نمي توان لزوما از مفهوم طبيعي
خشونت جدا كرد زيرا موضوع قدرت در مركز و بطن تقريبا  تمام انواع خشونت ها
نهفته است. حتي در آنچه به ظاهر “غير سياسي ترين ” اشكال خشونت مي آيد،
مثلا خشونت هاي خانوادگي يا خشونت هاي شهري، موضوع بر سر نوعي قدرت است. بر
سر آن كه كدام يك از طرفين داراي سلطه بر ديگري باشد. هر بار ، هر نوع
قدرتي موجوديت خود را در خطر ببيند ، طبيعي ترين واكنش آن، رفتار خشونت
آميز است. از اين رودر این مطلب ، هر چند تكيه اصلي بر موضوع خشونت سياسي
در خاص ترين اشكال آن يعني پديده هايي نظير جنگ، انقلاب، شورش ها و تنش هاي
اجتماعي، سركوب، ترور و… مي باشد اما رابطة حوزه خاص سياست با حوزه
عمومي، يعني تقسيم و توزيع قدرت در گستره جامعه و در نهاد هاي بيشمار
اجتماعي فراموش نمي شود. خشونت را بايد در طيفي در نظر گرفت كه با حركت از
ساده ترين اشكال حيات و كوچكترين واحدهاي اجتماعي نظير خانواده تا بزرگترين
اين واحدها نظير كشورها و مناطق فراملي تداوم دارد، هر چند تبلور آن عموما
در شكل هاي سختي چون جنگ و شورش و … است. اگر نگاهي به اطراف خود
بياندازيم به سرعت پي مي بريم كه خشونت شكلي گسترده و حضوري كامل در
پيرامون ما دارد. از لحاظ زيست شناختي همانگونه كه خواهيم ديد خشونت بخشي
تفكيك ناپذير از مكانيسم هاي حياتي ما است. در بعدي  بزرگ تر، درون واحد
خانوادگي، بازيگران اجتماعي به محض آنكه قشربندي و تفاوت گذاري در ميان
آنها آغاز مي شود يعني به محض قرار گرفتن در نقش همسر‏ پدر، مادر، فرزند ،
خواهر، برادر و ….داراي حوزه هاي قدرت خاص مي شوند كه آماده اند بر سر آن
دست به رفتارهاي خشونت آميز بزنند. پيدا شدن مفهوم “مالكيت” بر اشياء يا
بر فضا ها، از پايين ترين سنين، فرد را وامي دارد كه براي حفظ “اموال” خود 
و يا “فضاي اختصاصي” خود با ديگر اعضاي  خانواده وارد رقابت شود. ورود
تصاوير و اخبار خشونت آميز از طريق رسانه ها درون اين سلول اجتماعي كوچك
خود عاملي است نه فقط در تقويت رفتارهاي خشونت آميز ، بلكه همچنين و به
ويژه  در مشروعيت بخشيدن به آنها. رفتارها، تصاوير و داده هاي رسانه اي از
دوران كودكي به ما مي آموزند كه هر كس بايد براي حفظ قدرت و امتيازات خود
از همه وسايل و از جمله از خشونت استفاده كند و كسي كه از انجام چنين كاري
ابا داشته باشد، بي شك در موقعيت آسيب پذير و شكننده قرار خواهد گرفت.با
خارج شدن از سلول خانوادگي، بار ديگر خشونت را در پيرامون خود در اشكال
مختلف مشاهده مي كنيم. خشونت هاي شهري يا مدني به خصوص در شرايط وجود
فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي اشكال رايجي هستند كه هر فردي ممكن است
در محيط كاري و يا در رفت و آمدهاي روزمرة خود مشاهده كند. در اين نوع از
خشونت ها نيز بار ديگر مناسبات قدرت وارد عمل مي شوند. در جوامع مدرن،
رفتارهاي خشونت آميز عمومي، منع قانوني دارد و هيچكس حق چنين كاري را
ندارد. اين رفتارها تنها در دو حالت قابل انجام است. نخست از سوي اشخاصي كه
رسما و قانونا امتياز برخوردهاي خشونت آميز در شرايط خاص را از دولت
دريافت كردهاند مثلا نيروهاي انتظامي و نظامي و دوم كساني كه در برابر
اعمال يك خشونت جمعي غير دولتي، دست به دفاع خشونت آميز از خود زده اند. در
حالت اخير خشونت اول به خشونت بعدي، نوعي مشروعيت مي دهد كه البته اين
مشروعيت جنبة استثنا دارد، يعني تنها در حالتي به عنوان حق دفاع از خود
تلقي مي شود كه دقيقا مشخص باشد نيروهاي رسمي اعمال خشونت، در انجام كار
خود ناتوان بوهاند. اگر فردي ثابت كند كه جان او در خطر بوده  و هيچ امكاني
براي دسترسي به نيروهاي انتظامي براي طلب كمك نداشته است، در اين صورت
خشونتي كه او در دفاع از خويش به انجام رساند قابل توجيه و مشروع قلمداد
خواهد شد. اگر باز هم چشم انداز خود را گسترده تر سازيم و در عرصة يك
كشور بر روابط سياسي نگاهي بياندازيم، مشاهده مي كنيم كه خشونت با حضوري
پيوسته تر و موثرتر هر لحظه مي تواند وارد عمل شود. تنش ها و شورش هاي
سياسي عليه حكومت ها و خشونت حكومت ها عليه مخالفان، قتل ها و خرابكاري ها و
ترورهاي سياسي مخالفان و مقابله به مثل كردن دولت ها با به زندان انداختن،
سركوب، شكنجه و اعدام مخالفان، متاسفانه در جهان امروز هنوز در بسياري از
كشورها رايج هستند. و اين رفتارهاي خشونت آميز مي توانند در سطح يك حاكميت
ملي تا شديدترين اشكال خشونت، جنگ هاي داخلي و انقلاب ها پيش روند. نظام
هاي سياسي را زير و رو كرده و تاريخ كشورها را در مسيرهاي جديدي قرار دهند.
خشونت سياسي در ابعاد جهاني نيز در قرن حاضر زشت ترين چهره هاي خود را
نمايانده است. حتي اگر از دو جنگ بزرگ جهاني و كشتارهاي گستردة آنها نيز
بگذريم، حادترين اشكال نسل كشيها از قتل عام ارمنيان در ابتداي قرن تا
كشتارهاي دستجمعي دهقانان در دوران جمعي كردن اجباري كشاورزي در شوروي
استاليني، از قتل عام يهوديان به دست فاشيسم هيتلري گرفته تا كشتار مردم
كامبوج به دست خمرهاي سرخ و سرانجام از نسل كشي هاي گسترده در افريقا گرفته
تا كشتارهاي جمعي مسلمانان در منطقة بالكان در اواخر اين قرن، ميليونها
نفر در قرن حاضر قرباني نفرتهاي ايدئولوژيك، نژادي و قومي شده اند كه اغلب
ريشه در تنش ها و رقابت هاي سياسي داشته است. در همين دوران صدها هزار و
بلكه ميليونها نفر راهي زندانهاي سياسي شده اند و هزاران نفر در زير شكنجه
هاي وحشيانه جان سپرده اند و يا براي تمام عمر معلول شده اند و سرانجام اگر
آتش جنگ هاي بزرگ بين المللي نزديك به نيم قرن است كه به ظاهر خاموش شده
است، اما در تمام اين مدت، جنگ هاي منطقه اي به ويژه در ميان كشورهاي كوچك
در حال توسعه در جريان بوده اند و ميليونها كشته، زخمي و بي خانمان بر جاي
گذاشته اند. …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 32

 

خشونت سیاسی تحقیق در مورد خشونت سیاسی دانلود تحقیق خشونت سیاسی دانلود رایگان تحقیق خشونت سیاسی پروژه خشونت سیاسی مقاله خشونت سیاسی مقاله در مورد خشونت سیاسی پروژه در مورد خشونت سیاسی پایان نامه خشونت سیاسی تحقیق آماده در مورد خشونت سیاسی

 • تحقیق ويژگي هاي دوران بلوغ

  آشنایی با ويژگي هاي دوران بلوغ,بررسی ويژگي هاي دوران بلوغ,پایان نامه ويژگي هاي دوران بلوغ,تحقیق ويژگي هاي دوران بلوغ,مقاله ويژگي هاي دوران بلوغ,ويژگي هاي دوران بلوغ,ويژگي هاي دوران بلوغ و نوجوانی,ويژگي هاي رشد در دوران بلوغ دانلود تحقیق ويژگي هاي…

 • پروژه بانك اطلاعاتي تاكسي سرويس در ACCESS

  اكسس,بانك اطلاعاتي,پروژه,پروژه كامپيوتر,تاكسي سرويس,دانلود پروژه,كار پروژه كامپيوتر دانلود پروژه بانك اطلاعاتي تاكسي سرويس در ACCESS دانلود فایل فصل اولمفهوم بانك اطلاعاتي 1-1: تعريف بانك اطلاعاتيبانك اطلاعاتي مجموعه اي سازمان يافته از اطلاعات و داده هاي مرتبط به هم است. داده ها…

 • سورس برنامه معکوس کردن لیست پیوندی با استفاده از دو الگوریتم متفاوت

  برنامه معکوس کردن لیست پیوندی,پروژه,پروژه آماده سی پلاس پلاس,دانلود پروژه,سورس برنامه معکوس کردن لیست پیوندی با استفاده از دو الگوریتم متفاوت,کد پروژه معکوس کردن لیست پیوندی,نمونه برنامه آماده سی پلاس پلاس,نمونه پروژه آماده سی پلاس پلاس دانلود سورس برنامه معکوس…

 • پاورپوینت آموزش مقاله نویسی

  آموزش مقاله نویسی,اصول مقاله نویسی,روش نگارش مقاله های علمی,روشهای مقاله نویسی,طرح مقاله نویسی,کارگاه مقاله نویسی,مراحل مقاله نویسی,مقاله نویسی,نگارش مقالات علمی,نگارش مقالات علمی پژوهشی,نگارش مقاله,نوشتن مقاله دانلود پاورپوینت آموزش مقاله نویسی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع آموزش مقاله نویسی،در قالب…

 • تحقيق زنان خياباني

  تحقيق علوم اجتماعي,تحقیق زنان خیابانی,تعريف دختر فراري,جامعه شناسی زنان فراری,دانلود تحقيق,دختر فراري,دختران فرار,زنان خياباني,زنان فراري,كار تحقيقي علوم اجتماعي دانلود تحقيق زنان خياباني دانلود فایل مقدمه:همه ما بارها و بارها در مورد مسئله دختران فراری یا خیابانی در روزنامه ها ،…

 • تحقیق آشنایی با مصالح و ساخت

  آشنایی با مصالح جدید ساختمانی,آشنایی با مصالح نوین ساختمانی,آشنایی با مصالح و ساخت,پایان نامه مصالح ساختمانی,تحقیق در مورد مصالح ساختمانی,تحقیق مصالح ساختمانی,مصالح ساختمانی,مقاله مصالح ساختمانی دانلود تحقیق آشنایی با مصالح و ساخت دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد آشنایی با مصالح…

 • تحقیق مدیر اسلامی کیست و مدیریت اسلامی چیست؟

  پاورپوینت مدیر اسلامی,پروژه,تحقیق آماده در مورد مدیر اسلامی,تحقیق در موردمدیر اسلامی,تحقیق مدیر اسلامی,دانلود تحقیق در مورد مدیر اسلامی,دانلود تحقیق مدیر اسلامی,دانلود مقاله مدیر اسلامی,مدیر اسلامی تحقیق مدیر اسلامی کیست و مدیریت اسلامی چیست؟ رفتن به سایت اصلی بخشی از متن…

 • شیپ فایل کاربری اراضی استان فارس

  دانلود نقشه کاربری اراضی استان فارس,شیپ فایل کاربری اراضی استان فارس,لایه جی آی اس کاربری اراضی استان فارس,نقشه ی کاربری اراضی استان فارس دانلود شیپ فایل کاربری اراضی استان فارس دانلود فایل نقشه ی کاربری اراضی استان فارس مشخصات سیستم…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایجرود (واقع در استان زنجان)

  استان زنجان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایجرود,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ایجرود (واقع در استان زنجان)…

 • پاورپوینت صورت سود، زیان، درآمد و هزینه

  تحقیق درس تئوری های حسابداری,تحقیق صورت درآمد,تحقیق صورت زیان,تحقیق صورت سود,تحقیق صورت هزینه,درآمد غیرعملیاتی,درس تئوری های حسابداری,سود غیرعملیاتی,صورت درآمد,صورت زیان,صورت سود,صورت سود و زیان,صورت هزینه دانلود پاورپوینت صورت سود، زیان، درآمد و هزینه دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع صورت…