تحقيق قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

اسناد بین المللی,ایران و,تحقيق,در حقوق کیفری,قرار بازداشت موقت,قرار بازداشت موقت در اسناد بين الملل,قرار بازداشت موقت در حقوق كيفري
دانلود تحقيق قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

دانلود فایل

فهرست مطالبچکیده    مقدمهبخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقتفصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقتمبحث اول – تعاریفگفتار اول – معانی لغویالف-قرارب- بازداشتگفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقیگفتار سوم-  تمیز بازداشت از مفاهیم مشابهمبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشتگفتار اول- عصر باستانگفتار دوم-  دوران معاصرفصل دوم- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت اهداف  قرار بازداشت موقتمبحث اول- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت قرار بازداشت موقتگفتار اول- حکم ضرورت اجتماعیالف- تامین امنیت جامعه و عدالتب- تضمین حقوق بزه دیدهج- حفظ منافع متهمگفتار دوم-  عقلمبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقتفصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقتمبحث اول- دیدگاههای موافقانمبحث دوم- دیدگاههای مخالفانبخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین¬المللی در موضوع قرار بازداشت موقتمبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیهگفتار اول- قرار بازداشت اجباریالف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین¬المللیب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاصگفتار دوم- قرار بازداشت اختیاریالف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین¬المللیب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفریگفتار اول –  قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیلگفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقهفصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقتمبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقتگفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت الف- ضوابط خاصب- ضوابط عام گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشتگفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشتمبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشتگفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقتگفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراضگفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقتمبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شدهگفتار اول- اصل برائت الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت ب- آثار اصل برائت گفتار دوم- تعقیب قانونیالف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونیب- تسریع در تفهیم اتهامج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالحگفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونیالف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباریب- منع هتک حرمتگفتار چهارم- حق داشتن وکیلالف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیلب- گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازاتب- جدایی خردسالان از بزرگسالانگفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناهالف- منابع قانونی جبران خسارتب- خسارت قابل مطالبه گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهممبحث دوم- جایگزین¬های قرار بازداشت موقتگفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرفگفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفالهگفتار چهارم- قرار اخذ وثیقهگفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور-    نتیجه¬گیری و پیشنهادات-    فهرست منابع و مآخذ-    Summery چکیدهقرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می¬شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است. بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می¬باشد. علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین¬المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین¬المللی و منطقه¬ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی¬المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام¬های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه¬های جهانی و منطقه¬ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من¬جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی¬المقدور نواقص و کاستی¬های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
تحقيق قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی قرار بازداشت موقت در حقوق كيفري قرار بازداشت موقت در اسناد بين الملل

 • پاورپوینت نکته های مهم ریاضی دوره راهنمایی

  پاورپوینت نکته های مهم ریاضی دوره راهنمایی,تکته ریاضیات,دانلود ریاضی,دانلود ریاضیات,دانلود نکات ریاضی,دانلود نکات ریاضیات,ریاضی,ریاضیات,نکات ریاضی,نکات ریاضیات,نکته ریاضی دانلود پاورپوینت نکته های مهم ریاضی دوره راهنمایی دانلود فایل   دانلود پاورپوینت نکته های مهم ریاضی دوره راهنمایی، در قالب پاورپوینت و…

 • پاورپوینت کامل کتاب زراعت عمومی براساس کتاب زراعت عمومی کمال سادات اسمعیلان

  پاورپوینت کتاب زراعت عمومی کمال سادات اسمعیلان,خلاصه کتاب زراعت عمومی کمال سادات اسمعیلان,کتاب زراعت عمومی,کتاب زراعت عمومی کمال سادات اسمعیلان,نکات کتاب زراعت عمومی کمال سادات اسمعیلان دانلود پاورپوینت کامل کتاب زراعت عمومی براساس کتاب زراعت عمومی کمال سادات اسمعیلان دانلود…

 • تحقیق كنترل كردن آلودگي هواي شهري

  پروژه كنترل كردن آلودگي هواي شهري,تحقیق در مورد كنترل كردن آلودگي هواي شهري,دانلود تحقیق كنترل كردن آلودگي هواي شهري,دانلود رایگان تحقیق كنترل كردن آلودگي هواي شهري,كنترل كردن آلودگي هواي شهري,مقاله در مورد كنت,مقاله كنترل كردن آلودگي هواي شهري تحقیق كنترل…

 • نقشه زمین شناسی شهرستان دامغان

  شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دامغان,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان دامغان,شیپ فایل سازندهای شهرستان دامغان,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان دامغان,نقشه زمین شناسی شهرستان دامغان,نقشه سازندهای شهرستان دامغان,نقشه لیتولوژی شهرستان دامغان دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان دامغان دانلود فایل دانلود شیپ…

 • پاورپوینت آشنایی با آبنما در فرهنگ ایرانی

  آب و انعکاس,آب و تاثیر آن در کاهش درجه حرارت و افزایش رطوبت,آبنما,آبنما در فرهنگ ایرانی,آب‌نماهای,آبنماهای مدرن,پاورپوینت آبنما در فرهنگ ایرانی,پاورپوینت آشنایی با آبنما در فرهنگ ایرانی,تحقیق آبنما در فرهنگ ایرانی,طراحی آب در سبک‌های مختلف پاورپوینت آشنایی با آبنما در…

 • تحقیق تقوا

  پژوهش تقوا,تحقیق تقوا,تقوا,دانلود پژوهش تقوا,دانلود تحقیق تقوا,مقاله تقوا دانلود تحقیق تقوا دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع تقوا،در قالب word و در 8 صفحه، قابل ویرایش، شامل: تقوا مصونيت است نه محدوديتتقوا مصونيت استتعهد متقابلزهد و پارسائي    من می خواهم این فایل…

 • تحقيق حقوق در مورد دیه

  پرداخت خسارت ديه,تحقيق ديه,تحقيق رشته حقوق,تحقیق حقوق,تحقیق رشته حقوق,ديه,ديه در اسلام دانلود تحقيق حقوق در مورد دیه دانلود فایل عنوان1-انواع قتل از نظر مذاهب مختلف2-مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض3-موارد تبدیل قصاص به دیه4-آیات مربوط به دیه5-ماهیت دیه6-عاقله…

 • تحقیق آشنایی با مکانیک خودرو (کوپلینگ، کلاچ، ترمز و فلای ویل)

  آشنایی با مکانیک خودرو,پاورپوینت مکانیک خودرو,پایان نامه مکانیک خودرو,تحقیق مکانیک خودرو,معرفی مکانیک خودرو,مقاله مکانیک خودرو,مکانیک خودرو,مکانیک خودرو pdf,مکانیک خودرو پراید,مکانیک خودرو چیست,مکانیک خودرو خود باشید دانلود تحقیق آشنایی با مکانیک خودرو (کوپلینگ، کلاچ، ترمز و فلای ویل) دانلود فایل دانلود…

 • نقشه اتوکد ساختمان مسکونی 4 طبقه

  پلان ساختمان 4 طبقه,پلان ساختمان 4 طبقه با زیرزمین,پلان ساختمان 4 طبقه بتنی,پلان معماری ساختمان 4 طبقه,دانلود نقشه اتوکد ساختمان 4 طبقه,دانلود نقشه ساختمان 4 طبقه,نقشه ساختمان 4 طبقه,نقشه ساختمان 4 طبقه بتنی,نقشه ساختمان 4 طبقه فلزی دانلود نقشه اتوکد…

 • تحقیق لودویک ون بتهوون

  بتهوون,پایان نامه با موضوع بتهوون,پایان نامه بتهوون,تحقیق بتهوون,تحقیق در مورد بتهوون,تحقیق لودویک ون بتهوون,خانواده بتهوون,دانلود بتهوون,سمفونی شماره 9 بتهوون,سونات مهتاب بتهوون,لودویک ون بتهوون,مقاله بتهوون,مقاله در مورد بتهوون دانلود تحقیق لودویک ون بتهوون دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد لودویک ون…